Vedtekter

 1. Navn
 2. Interessegruppens navn er Bjønnåsens venner.

 3. Formål
 4. Interessegruppens formål er å –

  realisere retningsskive på Bjønnåsen i Rælingen kommune.
  forestå vedlikehold av retningsskiven.
  justere og pleie vegetasjonen ved toppen på Bjønnåsen for å beholde utsikten.
  stimulere til aktiv bruk av Østmarka som tur- og rekreasjonsområde.

 5. Medlemmer
 6. Alle personer og bedrifter som støtter interessegruppens formål kan bli medlem.

  Kontingent fastsettes av årsmøtet.

 7. Medlemskap
 8. Bjønnåsens venner er medlem i Østmarkas venner.

 9. Styre
 10. Styre består av tre til fem personer. En person er styrets leder og en person er kasserer.

  Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styrets medlemmer er samlet.

  Styret velges på årsmøte. Medlemmer av interessegruppen er valgbare til styret.

 11. Årsmøte
 12. Årsmøtet avholdes i løpet av april – mai. Med mindre noe annet er bestemt, avholdes møte på Bjønnåsen. Innkalling til årsmøte legges ut på gruppens nettsted, senest innen utgangen av mars. Av innkallingen skal det fremgå hvilke saker som skal behandles.

  Ordinære poster på årsmøtet er
  Beretning
  Økonomi
  Valg
  Eventuelt

  Beslutninger tas med simpelt flertall.

  Det føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen underskrives av to personer foruten referenten.

 13. Informasjon
 14. Informasjon fra interessegruppen legges ut på gruppens nettsted på Internett.

 15. Økonomi
 16. Interessegruppen har bankkonto for gruppens drift. Midlene forvaltes normalt av gruppens kasserer.

 17. Oppløsning av interessegruppen
 18. Interessegruppen kan oppløses etter at medlemmene er innkalt til ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst en måneds varsel. Beslutning om oppløsning tas med minst 2/3 flertall av fremmøtte.

  Oppløsning av gruppen meldes Brønnøysundregistrene.

  Gruppens økonomiske midler overføres Østmarkas venner ved oppløsning.

Lørenskog 18. desember 2001
Svein Olav Arnesen Per-Øivind Skarphol Arne Kristian Bjørnsgaard
leder kasserer styremedlem